Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Toepasselijkheid
Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst
Artikel 4 - Prijzen
Artikel 5 - Levering en overdracht
Artikel 6 - Betaling
Artikel 7 – Annulering
Artikel 8 - Niet kenbare gebreken en niet levering Voertuig
Artikel 9 - Herroepingsrecht
Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Communicatie
Artikel 13 – Uitsluiting andere algemene voorwaarden
Artikel 14 – Overmacht
 

Artikel 1 - Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op en geldig vanaf 1 September 2018.
1. Directgeldvooruwauto.nl: DGVUA BV (hierna te noemen: "Directgeldvooruwauto.nl" of DGVUA BV) zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 05084358 zijnde de exploitant van de online Verkoopsites via welke door de bemiddeling van Directgeldvooruwauto.nl de Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper tot stand is gekomen.
2. Bieder: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke via de Verkoopsite van Directgeldvooruwauto.nl een Bieding heeft uitgebracht.
3. Koper: De (indien in Nederland gevestigd RDW) erkende voertuighandelaar, zijnde een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, welke een Bieding heeft uitgebracht welke is geaccepteerd door een Verkoper.
4. Aanbieder: De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig aanbiedt op een Verkoopsite van Directgeldvooruwauto.nl.
5. Verkoper: De consument, eigenaar of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die een Voertuig heeft aangeboden op de Verkoopsite en welke een Bieding heeft geaccepteerd.
6. Voertuig: Een auto welke door Aanbieder ter verkoop wordt aangeboden.
7. Verkoopsite(s): De verkoopsites die door Directgeldvooruwauto.nl geëxploiteerd worden. 
8. Koopovereenkomst: De overeenkomst die door bemiddeling van dit platform :  Directgeldvooruwauto tot stand komt tussen Aanbieder en Bieder respectievelijk Verkoper en Koper waarbij Koper zich verplicht om het Voertuig van Verkoper af te nemen en te betalen en Verkoper zich verplicht om het Voertuig te leveren aan Koper voor de Bieding.
9. Bieding: Het bod dat Bieder heeft uitgebracht op het Voertuig van Aanbieder inclusief eventuele BTW in euro's.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Koopovereenkomst tussen Koper en Verkoper welke door bemiddeling van Directgeldvooruwauto.nl tot stand is gekomen. Deze zijn een aanvulling op de standaard algemene voorwaarden welke Koper hanteert.

Artikel 3 - Totstandkoming Koopovereenkomst

De Koopovereenkomst komt tot stand door acceptatie van Bieding van Bieder door Aanbieder. Aanbieder wordt daardoor Verkoper en Bieder wordt Koper. Bemiddelaar Directgeldvooruwauto.nl heeft dit modelcontract met zorg samengesteld. DGVUA BV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verkeerd gebruik of misbruik van dit modelcontract. Noch is Directgeldvooruwauto.nl partij in dit contract.

Artikel 4 - Prijzen

Alle door Directgeldvooruwauto.nl in offertes, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde bedragen zijn indien van toepassing inclusief omzetbelasting

Artikel 5 - Levering en overdracht

1. Verkoper kan een datumvoorstel doen of zich laten bellen voor een afspraak door één van onze experts voor de overdracht van het voertuig. Koper is verplicht om binnen 48 uur na de totstandkoming van de Koopovereenkomst een definitieve afspraak met de Verkoper te maken voor de overdracht van het Voertuig. De overdracht dient binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst plaats te vinden.
2. Koper is Verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Verkoopsite overeengekomen koopsom aan Verkoper te betalen, tenzij het voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals door Verkoper is aangegeven in het inspectierapport. Mocht het Voertuig niet conform omschrijving zijn dan mag Koper een aangepast voorstel doen, dan heeft Verkoper de mogelijkheid hiervan af te zien en kan de Koopovereenkomst kosteloos ontbonden worden. Verkoper dient in voorkomend geval Directgeldvooruwauto.nl de gelegenheid te geven alsnog een alternatieve Koper te vinden binnen een periode van 2 weken na het aangaan van de initiële Koopovereenkomst. 
3. Verkoper dient het Voertuig inclusief de daarbij behorende documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's, kentekendocumenten en reservesleutels) binnen 14 dagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper. Koper en Verkoper kunnen in onderling overleg afwijken van de in lid 1 en 2 genoemde termijnen. Zij stellen daarvan Directgeldvooruwauto.nl onverwijld in kennis.
4. Na de totstandkoming van de Koopovereenkomst mag Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij en is Verkoper verplicht het Voertuig aan Koper te leveren in de door Aanbieder aangegeven staat.
5. Levering vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het voertuig door Verkoper bij Koper. 
6. Indien Verkoper het Voertuig bij Koper aflevert, kan Verkoper aanspraak maken op vergoeding van € 50,-. Er kan alleen aanspraak gemaakt worden op genoemde vergoeding indien de overdracht ook daadwerkelijk plaatsvindt. Indien er is afgesproken dat het voertuig door Koper bij Verkoper wordt afgehaald dan is Verkoper verplicht om Koper op de afgesproken afhaaldatum in staat te stellen het Voertuig tussen 9 en 17 uur af te halen.
7. Voor het geval dat partijen over het tijdstip van het afhalen of bezorgen van het voertuig geen overeenstemming kunnen bereiken, wordt het tijdstip naar redelijkheid door Koper vastgesteld, maar wel binnen de aangegeven levertijd van 14 dagen en met een termijn voor kennisgeving aan Verkoper van het afhaaltijdstip van ten minste 24 uur.
8. Koper en Verkoper zijn verplicht Directgeldvooruwauto.nl onverwijld op de hoogte stellen indien een overdracht niet plaats kan vinden. Partijen dienen Directgeldvooruwauto.nl de mogelijkheid te geven een oplossing te zoeken bij een eventueel geschil.
9. Verkoper verklaart dat het door hem aangeleverde voertuig zijn eigendom is en vrij van lasten en beperkingen.
10. Tot aan het moment van overdracht blijven alle kosten en eventuele schades ontstaan na verkoop betrekking hebbend op het Voertuig (zoals onderhoud, reparatiekosten, bekeuringen, diefstal en eventuele schades) voor rekening van Verkoper.
11. Verkoper is verplicht tijdens de overdracht alle benodigde documenten (zoals, maar niet beperkt tot, onderhoudsboekje, instructieboekje, alarmcodes, kopie onderhoudsnota's en kentekendocumenten) over te dragen aan Koper.
12. Koper is verplicht Verkoper een Vrijwaringsbewijs en kwitantie/inkoopverklaring te verstrekken.
13. Koper is verplicht zorg te dragen voor het overschrijven van de wettelijke aansprakelijkheid en het eigendom van Verkoper naar Koper. Mocht er een financierings- of leaseovereenkomst op het voertuig van toepassing zijn, dan zal Verkoper Koper hiervan vroegtijdig in kennis stellen en meewerken aan de procedures met betrekking tot de overdracht van het Voertuig.

Artikel 6 - Betaling

1. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving zoals Verkoper deze tijdens de biedingsaanvraag heeft doorgegeven en samen met Verkoper een proefrit te maken. Eventuele schade die ontstaat tijdens de proefrit, is voor risico van Verkoper, tenzij deze is veroorzaakt door verkeersovertredingen van Koper of andere aan Koper toe te rekenen omstandigheden zoals onder andere onachtzaamheid of roekeloosheid van Koper.
2. Indien Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig door Bieder c.q. Verkoper niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het voertuig, heeft Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. 
3. Alvorens Koper tot betaling overgaat, is Verkoper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
4. De koopsom dient door Koper aan Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het voertuig behorende documenten. Koper is verplicht te zorgen voor betaling van de aankoopprijs aan Verkoper middels een directe bankoverschrijving.
5. Partijen zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te geven.
6. Verkoper dient de kwitantie en het verstrekte (RDW) vrijwaringsbewijs goed te bewaren en op verzoek van Directgeldvooruwauto.nl daarvan kopieën te zenden.
7. Koper is verplicht het Voertuig goed te controleren. Koper vrijwaart Verkoper van aanspraken op garantie, tenzij er sprake is van bewuste verzwijging van bij Verkoper bekende verborgen gebreken en/of bedrieglijke opzet. Verkoper is in beginsel verplicht om hem bekende, belangrijke feiten of omstandigheden omtrent het Voertuig mee te delen aan Koper.

Artikel 7 - Annulering

Bij annulering na het accepteren van de bieding is Verkoper verplicht 5% van de overeengekomen verkoopprijs te betalen met een maximum van € 1500 Ex Btw.

Artikel 8 - Niet kenbare gebreken en niet levering Voertuig

Het bepaalde in artikel 5 van deze voorwaarden met betrekking tot de meldingstermijn voor gebreken en/of plaatschade laat onverlet dat ten tijde van de inspectie niet kenbare gebreken door Koper na aflevering van het Voertuig op het adres van Koper op de Aanbieder kunnen worden verhaald tot een maand na levering en inspectie van het Voertuig, indien Aanbieder wel bekend was met deze gebreken of deze gebreken behoorde te kennen en behoorde mede te delen aan Koper. Bij het niet leveren van het Voertuig zoals bevestigd zullen er kosten in rekening gebracht worden van 5% met een maximum van € 1.500,- ex BTW.

Artikel 9 - Herroepingsrecht

De door bemiddeling van Directgeldvooruwauto.nl tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Koper en Verkoper niet worden herroepen.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij partijen in onderling overleggen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een andere instantie is de bevoegde rechter in Nederland bij uitsluiting aangewezen om een eventueel geding tussen partijen ter zake van deze Koopovereenkomst in behandeling te nemen.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

Directgeldvooruwauto.nl spant zich in om de informatie op de websites en in haar producten en diensten zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Aan de (algemeen of individueel) verstrekte informatie (waaronder taxatiegegevens) kunnen geen rechten of garanties worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Directgeldvooruwauto.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor door haar verstrekte informatie en voor ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Directgeldvooruwauto.nl sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden verstrekte informatie uitdrukkelijk uit. Directgeldvooruwauto.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gekoppelde websites welke opgenomen zijn in de dienstverlening van Directgeldvooruwauto.nl of welke worden getoond op de website.

Artikel 12 - Communicatie

Iedere communicatie tussen Directgeldvooruwauto.nl en de gebruiker kan online dan wel digitaal geschieden, behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan dwingendrechtelijk wordt afgeweken. De door Directgeldvooruwauto.nl opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de gebruiker. Digitale communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de mailbox van de gebruiker, komt dit voor risico van de gebruiker, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 13 - Uitsluiting andere algemene voorwaarden

Directgeldvooruwauto.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. De gebruiker verklaart voor de eerste Bieding bekend te zijn met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met deze inhoud in te stemmen en onthoudt zich van het toepasselijk verklaren van eigen algemene voorwaarden. Eventueel door gebruiker van toepassing verklaarde algemene voorwaarden of aanvullingen op de koopovereenkomst worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze op voorhand schriftelijk door Directgeldvooruwauto.nl akkoord zijn bevonden en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 14 – Overmacht

Koper is niet verplicht tot afname van voertuigen als zich de onderstaande gebeurtenissen voordoen:
Beurskrach: Als beurskrach wordt aangemerkt een daling van de AEX en/of andere wereldwijde aandelenbeurzen index met 8% of meer in een periode van nul tot tien dagen. Dalingen die elkaar opvolgen met een tussenperiode van minder dan 8 weken maar samen 8% of meer daling vormen, worden bij elkaar geteld
Overheidsmaatregelen: Overheidsmaatregelen die de waarde van voertuigen negatief beïnvloeden. Op het moment dat overheidsmaatregelen die op het moment van waardebepaling niet bekend kunnen zijn bij Koper, de waarde negatief beïnvloeden, dan heeft Koper het recht om zijn bod in te trekken of aan te passen, zulks ter beoordeling aan een onafhankelijk registertaxateur welke is ingeschreven bij de Federatie Taxateurs, Makelaars & Veilinghouders (TMV) of het Register Experts en Taxateurs Motorvoertuigen (RETM). Het oordeel van de door Directgeldvooruwauto.nl te benoemen taxateur is op voorhand bindend.